Godziny otwarcia:

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Poniedziałek,Środa,Czwartek 8:00- 16:00

Wtorek 8:00-17:00

Piątek 8:00-15:00

 

 

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Pierwsze wzmianki o bibliotekach makowskich pochodzą z 1900 roku. Ówczesne władze zorganizowały w Makowie bibliotekę ludową, której zbiory liczyły 232 książki, w tym 140 w języku polskim i 92 w języku rosyjskim.

 W latach 1906-1908 młodzież żydowska czyniła starania o zalegalizowanie Biblioteki Towarzystwa Miłośników Czytelnictwa. Nie uzyskawszy zezwolenia władz carskich prowadziła działalność potajemnie, udostępniając książki polskie, rosyjskie i hebrajskie.

 Prawdziwy rozkwit bibliotek i czytelnictwa rozpoczął się w okresie 20-lecia międzywojennego. Od roku 1924 bibliotekę i czytelnię prowadziło Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Lutnia”. Jego zbiory w roku 1929 liczyły 832 tomy, a w 1937 roku 1500 tomów. W roku 1930 w Makowie istniało siedem bibliotek; wspomniana już Biblioteka i Czytelnia „Lutni”, Biblioteka Policyjnego Klubu Sportowego posiadająca 187 tomów, Biblioteka i Czytelnia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej posiadająca 180 tomów, Biblioteka Żydowska im. Pereca, która posiadała 400 tomów, Biblioteka im. B. Brochowa (Towarzystwo Kursów Wieczorowych dla Robotników) posiadająca 290 książek, Biblioteka prywatna przy księgarni Jana Gadomskiego mająca 1400 tomów oraz Biblioteka Parafialna posiadająca ok. 3000 tomów.

 Po zakończeniu II wojny światowej w Makowie nie istniała ani jedna biblioteka. Dzięki działalności notariusza Jerzego Bargielskiego, inspektora szkolnego Dębniaka, jego żony Ireny oraz nauczycieli i młodzieży szkolnej zorganizowano zbiórkę książek, które składowano u Państwa Dębniaków. Na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który gwarantował wszystkim obywatelom prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów i stworzył jednocześnie podstawy do organizacji sieci bibliotek publicznych w nowych warunkach ustrojowych, 1 grudnia 1946 roku przy ulicy Stalina (dziś Mickiewicza) została utworzona Powiatowa Biblioteka Publiczna. Nowo powstała Biblioteka miała księgozbiór liczący 544 woluminy. Kierowniczką tej placówki została Pani Irena Dębniak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kwietniu 1949 roku przy Radzie Miejskiej w Makowie powstała Miejska Biblioteka Publiczna z księgozbiorem liczącym 500 woluminów. Kierowniczką Biblioteki została Pani Anna Gałkowska.

 W pierwszych latach powojennych istniał problem analfabetyzmu, w związku z czym biblioteki makowskie prowadziły zespoły głośnego czytania, dobrego czytania oraz dyskusje na tematy związane z przeczytanymi lekturami. Organizowano również wystawy związane tematycznie z życiem społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.

 W 1952 r. działalność MBP została zahamowana ze względu na to, iż pogorszyły się warunki lokalowe. Biblioteka została przeniesiona do nieogrzewanego lokalu w prywatnym domu pana Dobrzyńskiego.

 Duże zmiany w funkcjonowaniu bibliotek wprowadziło rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie połączenia bibliotek powiatowych z miejskimi. Na mocy tego rozporządzenia z dwóch, dotychczas samodzielnych placówek - Miejskiej Biblioteki Publicznej (4.282 tomy) i Powiatowej Biblioteki Publicznej (15.794 tomy), powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, której kierowniczką została Halina Lewandowska. Połączenie placówek stwarzało korzystniejsze warunki do obsługi czytelnika, co pozwoliło uzyskać 19% czytelnictwa. Z końcem 1955r. odeszła z pracy w PiMBP Halina Lewandowska, a jej stanowisko objęła od 1956 roku Irena Wierzbicka z zawodu nauczycielka.

 Pierwszą czytelnię z księgozbiorem liczącym 1.200 woluminów i 18 miejscami otwarto w maju 1958 r. Kierowniczką jej została Józefa Gajewska. Po 5 latach działalności, tj. w 1963 r. czytelnię przeniesiono do nowego budynku Domu Kultury. Książki umieszczono w ciasnym pomieszczeniu, który nie był nawet namiastką czytelni. Po dwóch latach księgozbiór ten wycofano do lokalnej biblioteki. Działalność czytelni po wielu staraniach reaktywowano dopiero w 1975 r.

 W latach 1963-1975 funkcję kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pełnił Marian Gadomski. Czytelnictwem w mieście zajmowała się w tym okresie wypożyczalnia książek kierowana przez Marię Mikulinas. Mimo trudności lokalowych osiągnięcia w zakresie czytelnictwa i wypożyczeń książek były bardzo duże. Przez wiele lat biblioteka makowska należała do czołówki pod względem czytelnictwa w skali województwa warszawskiego, a później ostrołęckiego.

 Rok 1975 dopisał do kart historii Biblioteki kilka wydarzeń. Po śmierci kierownika Mariana Gadomskiego obowiązki szefa PiMBP powierzono Lucynie Kacprzyckiej, wieloletniej kierowniczce działu gromadzenia i opracowywania zbiorów. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r., likwidujące powiat jako jednostkę administracyjną, przyczyniło się do kolejnej reorganizacji Biblioteki. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej, której działalność ograniczała się do terenu Makowa Mazowieckiego. Staraniem pracowników kultury i władz miejskich oraz wojewódzkich udało się zorganizować 2 filie biblioteczne. Pierwszą otwarto w dniu 23 maja 1984 r. na osiedlu POM w budynku prywatnym, dugą 23 listopada 1988r. na osiedlu Ciechanowska, przy ul. Kopernika.

 Rok 1990 rozpoczyna nowy rozdział w historii makowskiej Biblioteki, która od tej pory jest placówką samorządową. Głównym źródłem utrzymania jest dotacja budżetowa przyznawana przez samorząd miejski. Jako zakład budżetowy Biblioteka podejmowała również różne formy działalności gospodarczej w celu wypracowania dochodów własnych. Uzyskiwane one były dzięki świadczonym usługom ksero, prowadzeniu wypożyczalni kaset wideo oraz sprzedaży książek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu 1990, po 34 latach pracy w tym 15 na stanowisku dyrektora MBP – odeszła na emeryturę Lucyna Kacprzycka. Z dniem 1 lutego 1991 r. funkcję dyrektora powierzono wieloletniej pracownicy biblioteki Zofii Marmulewskiej, która kierowała biblioteką przez 14 lat. Od 2006 roku kierownictwo Biblioteki objął Tadeusz Marciniak, pełniący tę funkcję przez 10 lat. Od 29.07.2016 r. funkcję p. o. dyrektora na okres 1 roku objęła Anna Zatońska. Od 29.07.2017 dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej została Anna Zatońska.

 Do dnia dzisiejszego obsługę czytelników prowadzi Miejska Biblioteka Publiczna mieszcząca się przy ulicy Moniuszki 6 oraz filia nr 1 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej 9.

 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, zaś w soboty od 08.00 do 12.00.

  Głównym zadaniem biblioteki publicznej jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych. Te zadania placówka realizuje na bieżąco. Od początku swojego powstania MBP oraz jej filie gromadziły księgozbiór zawsze  z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego. W chwili obecnej MBP posiada bogate i różnorodne zbiory.

 Czytelnia jest zawsze otwarta dla uczniów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś nowego, odrobić zadanie, lub powtórzyć materiał przed klasówką. Księgozbiór biblioteki jest co roku uzupełniany o nowości z działu podręcznego i pozostałych działów. Nowe pozycje wyeksponowane są na pierwszym regale i każdy może je przeglądać. Przeprowadzając indywidualne rozmowy z czytelnikami, nauczyciele - bibliotekarze poznają gusta młodzieży, ich zainteresowania. 

  Wśród tradycyjnych zbiorów książkowych pieczołowicie od wielu lat gromadzone są regionalia. Są to różne materiały: prasa lokalna, wycinki prasowe, informatory, foldery, publikacje, widokówki oraz inne materiały dotyczące życia społeczno-politycznego, gospodarczego oraz kulturalnego miasta Maków Mazowiecki, powiatu makowskiego i regionu mazowieckiego. Zbiory te stanowią podstawowe źródło wiedzy o naszym regionie dla młodzieży szkół gimnazjalnych, średnich oraz studentów. Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek. W czytelni można skserować materiały z książek, których nie można wypożyczyć oraz przejrzeć prasę – od codziennej do specjalistycznych magazynów.

  Dzięki różnorodności zgromadzonego księgozbioru i innych materiałów, każdy czytelnik bez względu na wiek, wykształcenie i zainteresowania może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Systematycznie uzupełniany księgozbiór wpływa na niesłabnące zainteresowanie czytelników.

 Miejska Biblioteka Publiczna w ciągu swej ponad 70-letniej działalności była i jest jedną z głównych placówek kulturalnych. Prowadzi działalność upowszechnieniową poprzez organizowanie różnorodnych form popularyzacji książki i czytelnictwa. Placówka wspiera również działania dydaktyczne szkół poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci młodszych na temat książek, czytelnictwa i zbiorów bibliotecznych, natomiast dla dzieci starszych na temat regionalizmu.

 Do rozwoju biblioteki niewątpliwie przyczyniła się praca i zaangażowanie wielu bibliotekarzy. Na szczególne wyróżnienie zasługują panie: Lucyna Kacprzycka, Zofia Marmulewska.

Makowska biblioteka organizuje również konkursy czytelnicze dla dzieci. W ramach współpracy z Miejskim Domem Kultury MBP od szesnastu lat współorganizuje Międzynarodowy Konkurs Poetycki    „O wstęgę Orzyca”.

 Szybki rozwój postępu technicznego wpłynął na unowocześnienie makowskiej placówki bibliotecznej. Współczesna biblioteka oprócz książek i czasopism powinna posiadać dostęp do różnorodnych informacji, które można uzyskać poprzez włączenie do prac bibliotecznych nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Od kilku lat MBP modernizuje swoją działalność, komputeryzując zgromadzone zbiory. Na koniec 2014 roku wprowadzono do bazy komputerowej własnej 99%  księgozbioru.

 W chwili obecnej powierzchnia użytkowa biblioteki jest na tyle duża, aby w pełni realizowała zadania współczesnej instytucji upowszechniającej książkę i czytelnictwo. Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. Miejska Biblioteka Publiczna została odznaczona Odznaką "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego".

 

 

 

 

 

Katalog online:

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim